Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Ochrona Państwa danych osobowych i przestrzeganie Państwa prawa do samostanowienia informacyjnego w kwestii zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Poniższe informacje mają na celu zapoznanie Państwa z danymi, które zbieramy i przetwarzamy w odniesieniu do korzystania przez Państwo z naszej strony internetowej.  Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć się z korzystania z naszej strony https://houseofasia.pl/

Polityka prywatności i cookies z dnia 17.09.2021

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem Serwisu https://houseofasia.pl/(dalej „Serwis”) jest De Care Group Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431445REGON: 010793910NIP: 118-003-23-72 z siedzibą Pieńków 147 05-152 Czosnów zwana dalej „Administrator”. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej pod adresem e-mail: wwwadmin@decare.pl,
  • poczty tradycyjnej pod wyżej wymienionym adresem,
  • połączenia telefonicznego pod numerem: +48 22 380 44 00,
  • osobistego kontaktu pod wyżej wymienionym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

II. INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach.
 2. Ze względów bezpieczeństwa serwery Serwisu rejestrują dzienniki logów zawierające część danych pochodzących z kierowanych do serwera żądań. Są to:
  • czas rejestracji żądania,
  • publiczny adres IP, z którego przesłano żądanie,
  • adres żądanego zasobu (Request URI),
  • treść ciała żądania (Message Body),
  • identyfikator aplikacji przesyłającej żądanie (User Agent).
 3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do przeprowadzenia analiz pomocnych w rozwoju i optymalizacji Serwisu. Tworzone statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dodatkowo mogą one być wykorzystane do rozpoznania przypadków prób naruszenia integralności Serwisu. Zarejestrowane dzienniki logów przechowywane są przez czas nieokreślony.
 4. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
 5. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administrator lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Administrator na wskazane powyżej adresy i numery telefonów.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, wskazane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej w celu telefonicznego lub mailowego skontaktowania się z osobą, wypełniającą formularz kontaktowy. Administrator robi to w celu odpowiedzi na pytanie, wniosek lub reklamację złożoną w formularzu na wyraźne żądanie osoby przekazującej dane.
 7. Newsletter – w przypadku przesyłania Newslettera odbywa się to na podstawie odrębnej zgody przez którą rozumiane jest działanie polegające na podaniu swojego adresu e-mail oraz potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera. Otrzymujący newsletter może w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera. Newsletter ma na celu stałe informowanie o nowościach pojawiających się w Serwisie, a także materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących Administratora.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Zbieramy wyłącznie dane niezbędne do realizacji wniosku, reklamacji lub innych działań wskazanych na stronach internetowych i na Pana/Pani wyraźne żądanie wyrażone poprzez złożenie wniosku.
 9. Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizację wniosku, reklamacji lub innego działania wskazanego przez Panią/Pana.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:
  • podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności podmioty dostarczające usług hostingowych lub udostępnienia programów (w tym zakresie zawarto umowę z dostawcą usług hostingowych home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4 , 70-653 Szczecin), programów do obsługi wniosków, usługodawców usług poczty elektronicznej przy czym podmioty te działają wyłącznie w ramach realizacji działań przez Administrator i w granicach w jakich działa Administrator.
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:
  • do czasu koniecznego na spełnienie wniosku, reklamacji oraz na cele udokumentowania tych czynności;
  • do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody;
 12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzje wywołujące dla Pani/Pana istotne skutki.
 13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 14. W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się na adresy i numery wskazane powyżej.
 15. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.
 16. W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, DeCare zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 17. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administrator Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 18. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych
 19. Informacja o ewentualnych zmianach Polityki prywatności zostanie zamieszczona na stronie www w zakładce Aktualności najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Ponadto użytkownicy korzystający z Usług Konto Użytkownika oraz Newsletter otrzymają tę informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
   w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w dotyczących plików cookies Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych,
  w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Serwisu., z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. .Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią DeCare.
 9. Pliki cookies stosowane w serwisach DeCare nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

NASZE MARKI